Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków TPB

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Będzina, działając na podstawie § 20 Statutu, zwołuje na dzień 30 marca 2023 r. na czwartek, na godzinę 16:30:
 
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPB
 
o charakterze sprawozdawczym za okres od 31 marca 2022 r. do 30 marca 2023 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie, które odbędzie się przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1.
 
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków na 30 marca 2023 r. na godzinę 17:00.
 
Prawo czynnego uczestnictwa w obradach przysługuje Członkom mającym opłacone składki członkowskie. Istnieje możliwość ich uregulowania w dniu Walnego Zgromadzenia Członków.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta, komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym.
7. Informacja o prawomocności obrad.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok, udzielenia absolutorium Zarządowi, uchwalenia budżetu na 2023 rok, Statutu TPB.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.